แพ็คเกจทัวร์


SPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ


ญี่ปุ่น (Japan)
Code: TWTZTAZNRT07
เส้นทาง: โตเกียว ฟูจิ
กำหนดการเดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2562
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: THAI ASIA X

ราคาเริ่มต้น: 23,999 บาท


อัตราค่าบริการ :

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
(บาท)

เด็ก (บาท)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

16-20 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

17-21 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

18-22 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

19-23 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

20-24 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

21-25 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

22-26 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

23-27 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

24-28 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

25-29 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

26-30 เมษายน 2562

29,999

29,999

8,000

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

02-06 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

03-07 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

04-08 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

08-12 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

09-13 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

10-14 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

11-15 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

15-19 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

16-20 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

17-21 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

18-22 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

22-26 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

23-27 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

24-28 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

25-29 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

01-05 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

06-10 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

08-12 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

13-17 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

15-19 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

20-24 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

22-26 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋วออกท่านละ
  9,000 บาท


โปรแกรมการเดินทาง :

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

โรงแรมที่พัก หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – นาริตะ

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

0

0

0

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL

3

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

0

0

X

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

4

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

0

0

X

-

5

กรุงเทพฯ

-

-

-

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ606 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระต่าย เป็นต้น ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ 400 เยน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไม้ที่จะบานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นอกจากนี้ยังมีเส้นทางปั่นจักรยานที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทำบาร์บีคิว เป็นต้น

ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกหมุนเวียนให้ชมตลอดปี ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน จะได้ชมทุ่งดอกนาร์ซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงช่วงต้นฤดูร้อนปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานชื่นจะบานในช่วงกลางฤดูร้อน คือช่วงกลางมิถุนายน - กันยายน เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมจะได้ชมทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส

หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กว่า  150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็น อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแม้กระทั่งพิซซ่า 

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทาเคโอะ ณ TAKEO CENTURUY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ*** หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักที่

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ด้านหลังยังมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น

สำหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไว้ดื่มด่ำรสชาติกาแฟพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น

นำท่าน ชมดอกชิบะซากุระ หรือ ที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ ทุ่งพิงค์มอส ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขา และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งความสดงามไว้รำลึก และทุกครั้งที่นำภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะรำลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน

***ในกรณีที่ทุ่งดอกพิงค์มอสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม***

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื่งที่นี่นั้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย โดยมีร้านค้าต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆ ที่มีให้เลือกจะเป็นแนวเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า อาหารสดใหม่ ยาสามัญประจำบ้าน หรือจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ที่ให้ได้เลือกแวะช้อปปิ้งของฝากติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับด้วย  ซึ่งสามารถทำคืนภาษีได้อีกด้วย  ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหารอของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

พักที่

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะทำใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะนำที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านขม ดอกวิสทีเรีย หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูจิ (เป็นเสียงเดียวกันกับภูเขาไฟฟูจิ) เป็นดอกไม้สำคัญอีกชนิดหนึ่งรองจากซากุระ ณ บริเวณศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีต้นวิสทีเรียที่แผ่กิ่งก้านเรื้อยไปตามทางเกือบจะรอบบริเวณทั้งหมดของศาลเจ้า ทำให้ที่นี่เป็นจุดชมดอกฟูจิที่สวยงามที่สุดของเมืองโตเกียว

***ในกรณีที่สวนดอกวิสทีเรียปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางขอพร ณ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักปราชญ์ชื่อดังตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Sugawara no Michizane สร้างขึ้นเมื่อปี 1662 ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวโตเกียวในการมาสักการะ ท่าน Michizane มาตั้งแต่ยุคเอโดะจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในศาลเจ้ายังประดับไปด้วย***

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นๆอีกมากมายแบบปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี ย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอางต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.15 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ607 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

01.25 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

-ขอบคุณที่ใช้บริการ-


เงื่อนไข :

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ: 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

3. หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น

ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

ทางทัวร์จัดเตรียมให้

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อเลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท

เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

Download PDF    จองเลย

SPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ


ญี่ปุ่น (Japan)
Code: TWTZTAZNRT07
เส้นทาง: โตเกียว ฟูจิ
กำหนดการเดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2562
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: THAI ASIA X

ราคาเริ่มต้น: 23,999 บาท


อัตราค่าบริการ :

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
(บาท)

เด็ก (บาท)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

16-20 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

17-21 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

18-22 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

19-23 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

20-24 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

21-25 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

22-26 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

23-27 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

24-28 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

25-29 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

26-30 เมษายน 2562

29,999

29,999

8,000

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

02-06 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

03-07 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

04-08 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

08-12 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

09-13 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

10-14 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

11-15 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

15-19 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

16-20 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

17-21 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

18-22 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

22-26 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

23-27 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

24-28 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

25-29 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

01-05 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

06-10 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

08-12 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

13-17 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

15-19 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

20-24 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

22-26 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋วออกท่านละ
  9,000 บาท


โปรแกรมการเดินทาง :

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

โรงแรมที่พัก หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – นาริตะ

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

0

0

0

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL

3

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

0

0

X

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

4

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

0

0

X

-

5

กรุงเทพฯ

-

-

-

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ606 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระต่าย เป็นต้น ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ 400 เยน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไม้ที่จะบานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นอกจากนี้ยังมีเส้นทางปั่นจักรยานที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทำบาร์บีคิว เป็นต้น

ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกหมุนเวียนให้ชมตลอดปี ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน จะได้ชมทุ่งดอกนาร์ซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงช่วงต้นฤดูร้อนปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานชื่นจะบานในช่วงกลางฤดูร้อน คือช่วงกลางมิถุนายน - กันยายน เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมจะได้ชมทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส

หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กว่า  150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็น อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแม้กระทั่งพิซซ่า 

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทาเคโอะ ณ TAKEO CENTURUY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ*** หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักที่

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ด้านหลังยังมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น

สำหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไว้ดื่มด่ำรสชาติกาแฟพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น

นำท่าน ชมดอกชิบะซากุระ หรือ ที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ ทุ่งพิงค์มอส ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขา และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งความสดงามไว้รำลึก และทุกครั้งที่นำภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะรำลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน

***ในกรณีที่ทุ่งดอกพิงค์มอสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม***

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื่งที่นี่นั้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย โดยมีร้านค้าต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆ ที่มีให้เลือกจะเป็นแนวเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า อาหารสดใหม่ ยาสามัญประจำบ้าน หรือจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ที่ให้ได้เลือกแวะช้อปปิ้งของฝากติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับด้วย  ซึ่งสามารถทำคืนภาษีได้อีกด้วย  ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหารอของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

พักที่

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะทำใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะนำที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านขม ดอกวิสทีเรีย หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูจิ (เป็นเสียงเดียวกันกับภูเขาไฟฟูจิ) เป็นดอกไม้สำคัญอีกชนิดหนึ่งรองจากซากุระ ณ บริเวณศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีต้นวิสทีเรียที่แผ่กิ่งก้านเรื้อยไปตามทางเกือบจะรอบบริเวณทั้งหมดของศาลเจ้า ทำให้ที่นี่เป็นจุดชมดอกฟูจิที่สวยงามที่สุดของเมืองโตเกียว

***ในกรณีที่สวนดอกวิสทีเรียปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางขอพร ณ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักปราชญ์ชื่อดังตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Sugawara no Michizane สร้างขึ้นเมื่อปี 1662 ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวโตเกียวในการมาสักการะ ท่าน Michizane มาตั้งแต่ยุคเอโดะจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในศาลเจ้ายังประดับไปด้วย***

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นๆอีกมากมายแบบปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี ย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอางต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.15 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ607 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

01.25 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

-ขอบคุณที่ใช้บริการ-


เงื่อนไข :

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ: 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

3. หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น

ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

ทางทัวร์จัดเตรียมให้

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อเลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท

เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

Download PDF    จองเลยSPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ


ญี่ปุ่น (Japan)
Code: TWTZTAZNRT07
เส้นทาง: โตเกียว ฟูจิ
กำหนดการเดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2562
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: THAI ASIA X

ราคาเริ่มต้น: 23,999 บาท

อัตราค่าบริการ :

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
(บาท)

เด็ก (บาท)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

16-20 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

17-21 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

18-22 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

19-23 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

20-24 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

21-25 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

22-26 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

23-27 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

24-28 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

25-29 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

26-30 เมษายน 2562

29,999

29,999

8,000

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

02-06 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

03-07 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

04-08 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

08-12 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

09-13 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

10-14 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

11-15 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

15-19 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

16-20 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

17-21 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

18-22 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

22-26 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

23-27 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

24-28 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

25-29 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

01-05 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

06-10 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

08-12 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

13-17 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

15-19 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

20-24 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

22-26 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋วออกท่านละ
  9,000 บาท


โปรแกรมการเดินทาง :

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

โรงแรมที่พัก หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – นาริตะ

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

0

0

0

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL

3

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

0

0

X

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

4

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

0

0

X

-

5

กรุงเทพฯ

-

-

-

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ606 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระต่าย เป็นต้น ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ 400 เยน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไม้ที่จะบานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นอกจากนี้ยังมีเส้นทางปั่นจักรยานที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทำบาร์บีคิว เป็นต้น

ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกหมุนเวียนให้ชมตลอดปี ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน จะได้ชมทุ่งดอกนาร์ซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงช่วงต้นฤดูร้อนปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานชื่นจะบานในช่วงกลางฤดูร้อน คือช่วงกลางมิถุนายน - กันยายน เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมจะได้ชมทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส

หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กว่า  150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็น อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแม้กระทั่งพิซซ่า 

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทาเคโอะ ณ TAKEO CENTURUY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ*** หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักที่

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ด้านหลังยังมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น

สำหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไว้ดื่มด่ำรสชาติกาแฟพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น

นำท่าน ชมดอกชิบะซากุระ หรือ ที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ ทุ่งพิงค์มอส ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขา และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งความสดงามไว้รำลึก และทุกครั้งที่นำภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะรำลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน

***ในกรณีที่ทุ่งดอกพิงค์มอสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม***

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื่งที่นี่นั้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย โดยมีร้านค้าต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆ ที่มีให้เลือกจะเป็นแนวเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า อาหารสดใหม่ ยาสามัญประจำบ้าน หรือจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ที่ให้ได้เลือกแวะช้อปปิ้งของฝากติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับด้วย  ซึ่งสามารถทำคืนภาษีได้อีกด้วย  ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหารอของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

พักที่

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะทำใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะนำที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านขม ดอกวิสทีเรีย หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูจิ (เป็นเสียงเดียวกันกับภูเขาไฟฟูจิ) เป็นดอกไม้สำคัญอีกชนิดหนึ่งรองจากซากุระ ณ บริเวณศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีต้นวิสทีเรียที่แผ่กิ่งก้านเรื้อยไปตามทางเกือบจะรอบบริเวณทั้งหมดของศาลเจ้า ทำให้ที่นี่เป็นจุดชมดอกฟูจิที่สวยงามที่สุดของเมืองโตเกียว

***ในกรณีที่สวนดอกวิสทีเรียปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางขอพร ณ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักปราชญ์ชื่อดังตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Sugawara no Michizane สร้างขึ้นเมื่อปี 1662 ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวโตเกียวในการมาสักการะ ท่าน Michizane มาตั้งแต่ยุคเอโดะจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในศาลเจ้ายังประดับไปด้วย***

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นๆอีกมากมายแบบปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี ย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอางต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.15 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ607 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

01.25 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

-ขอบคุณที่ใช้บริการ-


เงื่อนไข :

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ: 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

3. หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น

ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

ทางทัวร์จัดเตรียมให้

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อเลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท

เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

Download PDF    จองเลยSPARKLING PINKMOSS TOKYO: โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ BY XJ


ญี่ปุ่น (Japan)
Code: TWTZTAZNRT07
เส้นทาง: โตเกียว ฟูจิ
กำหนดการเดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2562
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: THAI ASIA X

ราคาเริ่มต้น: 23,999 บาท

อัตราค่าบริการ :

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
(บาท)

เด็ก (บาท)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

16-20 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

17-21 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

18-22 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

19-23 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

20-24 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

21-25 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

22-26 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

23-27 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

24-28 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

25-29 เมษายน 2562

27,999

27,999

8,000

26-30 เมษายน 2562

29,999

29,999

8,000

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562

29,999

29,999

8,000

02-06 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

03-07 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

04-08 พฤษภาคม 2562

26,999

26,999

8,000

08-12 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

09-13 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

10-14 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

11-15 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

15-19 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

16-20 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

17-21 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

18-22 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

22-26 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

23-27 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

24-28 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

25-29 พฤษภาคม 2562

25,999

25,999

8,000

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562

24,999

24,999

8,000

01-05 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

06-10 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

08-12 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

13-17 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

15-19 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

20-24 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

22-26 มิถุนายน 2562

23,999

23,999

8,000

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562

23,999

23,999

8,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋วออกท่านละ
  9,000 บาท


โปรแกรมการเดินทาง :

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

โรงแรมที่พัก หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – นาริตะ

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

2

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

0

0

0

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL

3

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

0

0

X

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

4

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

0

0

X

-

5

กรุงเทพฯ

-

-

-

 

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

10.45 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ606 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่

MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง

นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปู

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้งยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ด้วย ซึ่งภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นของรูปปั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ้นลิฟท์เพื่อไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีทั้งกระรอก, กระต่าย เป็นต้น ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ท่านละ 400 เยน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่ใกล้ๆ โตเกียวซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไม้ที่จะบานให้ชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นอกจากนี้ยังมีเส้นทางปั่นจักรยานที่นักท่องเที่ยวสามารถปั่นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทำบาร์บีคิว เป็นต้น

ภายในสวนมีทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกหมุนเวียนให้ชมตลอดปี ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน จะได้ชมทุ่งดอกนาร์ซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงช่วงต้นฤดูร้อนปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะมีทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบีบลูอายส์) และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานชื่นจะบานในช่วงกลางฤดูร้อน คือช่วงกลางมิถุนายน - กันยายน เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมจะได้ชมทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส

หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กว่า  150 ร้าน อาทิเช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกว่า  20 ร้านให้เลือกไม่ว่าจะเป็น อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแม้กระทั่งพิซซ่า 

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทาเคโอะ ณ TAKEO CENTURUY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

***ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ*** หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักที่

FUJI LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อิออน มอลล์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ด้านหลังยังมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น

สำหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไว้ดื่มด่ำรสชาติกาแฟพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งของฝากผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ำแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เป็นต้น

นำท่าน ชมดอกชิบะซากุระ หรือ ที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ ทุ่งพิงค์มอส ที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อมกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขา และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทำให้ทั้งเมืองหอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจำแห่งความสดงามไว้รำลึก และทุกครั้งที่นำภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะรำลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน

***ในกรณีที่ทุ่งดอกพิงค์มอสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม***

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื่งที่นี่นั้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย โดยมีร้านค้าต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆ ที่มีให้เลือกจะเป็นแนวเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า อาหารสดใหม่ ยาสามัญประจำบ้าน หรือจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และแม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ที่ให้ได้เลือกแวะช้อปปิ้งของฝากติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับด้วย  ซึ่งสามารถทำคืนภาษีได้อีกด้วย  ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหารอของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

พักที่

MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมดอกวิสทีเรีย – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นแล้ว ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชื่อของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งในร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะทำใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกำลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะนำที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านขม ดอกวิสทีเรีย หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูจิ (เป็นเสียงเดียวกันกับภูเขาไฟฟูจิ) เป็นดอกไม้สำคัญอีกชนิดหนึ่งรองจากซากุระ ณ บริเวณศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีต้นวิสทีเรียที่แผ่กิ่งก้านเรื้อยไปตามทางเกือบจะรอบบริเวณทั้งหมดของศาลเจ้า ทำให้ที่นี่เป็นจุดชมดอกฟูจิที่สวยงามที่สุดของเมืองโตเกียว

***ในกรณีที่สวนดอกวิสทีเรียปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางขอพร ณ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักปราชญ์ชื่อดังตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Sugawara no Michizane สร้างขึ้นเมื่อปี 1662 ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวโตเกียวในการมาสักการะ ท่าน Michizane มาตั้งแต่ยุคเอโดะจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในศาลเจ้ายังประดับไปด้วย***

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นๆอีกมากมายแบบปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี ย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอางต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

ค่ำ

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.15 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ607 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ห้า

กรุงเทพฯ

01.25 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

-ขอบคุณที่ใช้บริการ-


เงื่อนไข :

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ: 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

3. หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น

ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

ทางทัวร์จัดเตรียมให้

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อเลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท

เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

Download PDF    จองเลยบริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด
THE WORLD TRIPS
เลขที่ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว : 11/01165

083-301-8880, 02-433-0191-99

123 ซอยสิรินธร 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Road, Bangbamru, Bangplat, Bangkok 10700