Tours List

37,900฿

City Breaks in Moscow Zagorsk 5 วัน 3 คืน


📌นำท่านบินตรงสู่ดินแดนหมีขาว สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) 📌เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 📌ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค 📌ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

11 Sep 2017 - 20 Sep 2017
SEE MORE
37,900฿

รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน


📌 เที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน 📌 เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) 📌 ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) 📌 เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค 📌 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ 📌 ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

13 Sep 2017 - 20 Oct 2017
SEE MORE
55,900฿

รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


📌 เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) 📌 ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\\\'s Cathedral) 📌 เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 📌 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ 📌 บินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 📌 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) 📌 เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

06 Aug 2017 - 27 Oct 2017
SEE MORE
58,900฿

รัสเซีย เต็มสูตร (รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน


📌 เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) 📌 ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) 📌 เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ 📌 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ 📌 บินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 📌 เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) 📌 เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

25 Jul 2017 - 22 Aug 2017
SEE MORE