โปรโมชั่น Lets go to Taipei

*เที่ยวบินภายนอกประเทศ

รายละเอียดเที่ยวบิน

สามารถจองได้ : 01 AUG - 30 SEP 2016 // สามารถเดินทางได้ : 01 AUG - 30 SEP 2016

ราคาตั๋วเครื่องบิน 4,700 บาท

เงื่อนไข

1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

2. ตั๋วเครื่องบินมีอายุการเดินทางได้ไม่เกิน 14 วัน

3. หากต้องการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน จะต้องเสียเงิน 2,000 บาท

THE WORLD TRIPS BY PUMMARA TRAVEL CO.,LTD

บริษัท ภุมรา ทราเวิล จำกัด

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว (TAT) เลขที่ 11/01165
123 Soi Sirindhorn 7, Charansanitwong Rd, Bangbamru, Bangplat, Bangkok, 10700
Tel: Hotline 094-560-7931, Office Hour (662)433-0191-99 / Fax: (662)434-7373 / Email: info@ticpumra.com